KVKK Bilgilendirme

GLOHE BİTKİSEL ÜRÜNLER SAN. ve TİC. A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu Bilgileri :

Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerimiz sırasında, siz müşterilerimizden aldığımız kişisel verileriniz bakımından mevzuat çerçevesinde Şirketimiz, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.

Veri Sorumlusu olarak unvan ve iletişim bilgilerimiz aşağıdaki şekildedir:

Unvan                         : Glohe ………………. Anonim Şirketi [“Glohe”]

Adres                          : Koşuyolu Salih Omurtak Sokak No:101/1. Kadıköy / İstanbul

Elektronik Posta         :…………………

KEP                            :…………

Ticaret Odası Bilgisi  : İstabul Ticaret Sicili Müdürlüğü

MERSİS No               : ………….

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Kullanılmasına ilişkin Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“KVKK”] çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve kullanımı esasları hakkında sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak isteriz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Şirketimiz, müşteri, tedarikçi, personel vs. iletişim içerisinde bulunduğu kişilerin kişisel veri ve bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası hali veya açık rıza dışında, üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.

Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, sadece, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz teklif formları, sözleşmeler, iletişim formları, kartvizitleriniz, telefon üzerinden irtibat suretiyle Şirketimize iletilen irtibat bilgileri ve sair bilgiler, veriler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler veya Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Bu veriler kategorize edilerek, sistematik bir arşivlemeye tabi tutulmamakta, sadece irtibat amaçlı olarak saklanabilmektedir. İrtibat amacımız da, sizler ile aramızdaki sözleşmelerin ifası, kanuni yükümlülüklerimize icabet edilmesi ve açık rızanızın mevcudiyeti halleri ile bağlantılı olarak gündeme gelmektedir.

Veri Sahipleri’nin Şirketimizin yönettiği www………… internet sitesinden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için, internet sitesine girişte verilen onaya bağlı olarak Çerezler (cookieler) kullanılmaktadır. Çerez (cookie) , ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerez konusundan daha detaylı bilgi için Çerez Bilgilendirme sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?

Bu konuda ilk olarak belirtmek isteriz ki, Şirketimiz ile paylaşacağınız tüm kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallına uygun, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Bu temel esas çerçevesinde ve açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, sizinle ile olan iletişimimizin geliştirilmesi, teklif gönderilmesi, sözleşmelerimizin kurulması ya da sözleşmenin ifa edilmesi için lüzumlu olması, ürünlerimizin tanıtılması, ar-ge ve ür-ge çalışmaları, tüketici memnuniyeti, satış sonrası hizmetler, iletişim için adres vb. diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, ticari faaliyetlerimiz hakkında bilgi aktarabilmek, çeşitli pazarlama faaliyetlerinde kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirmek, finansal faaliyetleri takip edebilmek, müşteri ve tedarikçiler ile iletişimi geliştirebilmek, memnuniyetlerini artırabilmek, istatistik analizin yapabilmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, işyeri güvenliğini sağlayabilmek gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ?

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları çerçevesinde, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, fatura ve teslimat adresleriniz, kişisel ilgi alanlarınız, sosyal medya hesaplarından Şirketimiz internet sitesine bağlanmanız halinde, ilgili hesaplarda paylaşılmasına onay verdiğiniz sair bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik sair birtakım verileriniz talep edilmekte ve işlenebilmektedir.  Sınırlı sayıda olmamak üzere sayılan bu verileriniz dışında, internet sitemizi ziyaret sıklığınız, zamanları, ilgi duyduğunuz ürün tipleri, sipariş verilen ürünler gibi istatistiksel veriler de toplu istatistiksel veri şeklinde, ziyaretçi tercihlerini analiz etmek amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Hallerde İşlenebilir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, “kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5.maddesi uyarınca, kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızasının olması gerekmekle birlikte, aşağıda yer verilen hal ve durumlarda ilgilinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenebilmesi mümkündür:

             i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

iv) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

v) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

vi) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

             vii) İlgili kişinin temel hak ve         özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerden oluşmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin, açık rızanız olmaksızın işlenmesi yasak olmakla birlikte, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise, ancak, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde gerekli tedbirleri alarak azami hassasiyet göstermektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Metodu ve Hukuki Gerekçesi

Kişisel verileriniz, matbu ortamlar, elektronik ortamlar, yazılımlar, üzerinden kısmen veya tamamen otomatik olarak ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olarak toplanabilmektedir. Bu kişisel verileriniz, sözleşmesel ilişkinin ifası ve yasal mevzuatlar gereği toplanmaktadır. Sair kişisel veri toplama amaç ve ihtiyacımız bulunmamaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin ifası için, kanunlarda öngörülmesi halinde; bir hukuki sorumluluğun sağlanabilmesi amacıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati gereği veya farklı yasal hukuki nedenlerden ötürü toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor mu ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, açık rızanız olmadan üçüncü kişiler ile paylaşılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızasına ihtiyaç duyulmaksızın işlenebildiği durumlarda açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Bununla paralel olarak, gerekli tedbirlerin alınması suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerde, kanunlarda öngörülen hâllerde ve bu haller ile sınırlı olarak ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ile ilgili kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Şirketimizce, kullanılan kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözleşmelerimizin ifasının sağlanması amacı ile iş ortaklarımız, ifa yardımlarımız, alt yüklenicilerimiz ve işbirliği yapmakta olduğumuz sair üçüncü kişilerle (kargo, kurye firmaları, çağrı merkezleri, veri tabanı vb. hizmet sunan şirketler, ticari elektronik ileti ve SMS gönderi hususunda anlaşmalı olduğumuz şirketler) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Mesafeli satışlarda, ödemenin kredi kartınızdan alınabilmesi için bilgileriniz, Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.

Ayrıca, yasal yükümlülüklerimizin ifası için gerekli hallerde, kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerine Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişilerinden oluşan resmi makam ve merciiler ile de paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde ticari bir amaçla üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve/veya böyle bir amaçla üçüncü kişilere devir edilmeyecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir ?

KVKK ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Taleplerinizin iletimi için posta adresimiz :

……………………………………………..

Kayıtlı E-Posta (KEP) Adresimiz :

…………………………….

Taleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. İlaveten, kişisel veri kullanımı ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerilerinizi tarafımıza iletebililirsiniz.

Glohe……………. A.Ş., söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Ticari Elektronik İletiler

Onayınız halinde, Şirketimizin, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amaçlarıyla tarafınızın elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik ileti gönderebilir, bu doğrultuda kişisel verilerinizi işleyebilir, saklayabilir, aktarabilir, depolayabilir. Tarafınızın, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddetme hakkı veya onay vermeme veya onayını her zaman geri alma hakkı olmakla birlikte,  ret / onayı geri alma talebinizin Şirketimize ulaşmasını müteakip en geç üç iş günü içinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması Süresi Ne Kadardır ?

Kişisel verileriniz, KVKK ve sair mevzuat düzenlemelerine uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine imha edilir. İmha etme: kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ifade eder.

Süreli şekilde açık rızanın mevcudiyeti halinde, sürenin sonunda kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Basılı veya elektronik olarak doldurduğunuz teklif formları, iletişim formları, kartvizitleriniz,  Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler veya Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile veya Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan bilgiler, sözleşmesel ilişkinin ifası süresince ve söz konusu sözleşmesel ilişkiden doğabilecek hukuki ve mali konulara karşın mevzuattaki yasal zamanaşımı / hak düşürücü süreler ile saklanır.

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Sözleşmesel bir ilişkinin varlığı halinde kanuni zamanaşımı süreleri sonuna kadar kişisel veriler muhafaza edilmektedir.

İş hukuku mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, iş güvenliği mevzuatı, vergi mevzuatı, gümrük mevzuatı vb. kanuni sürelerin varlığı halinde, ilgili kanuni sürelerin bitiminden sonra kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Şirketimiz işyerlerindeki kamera kayıtları ……… süre ile saklanır. Saklama süresinin bitiminden itibaren saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığına sunulmak üzere 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

İşbuı Aydınlatma Metni’nde yer verilen bilgiler ile, sizleri bilgilendirmiş ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Yükümlüğümüzü sağlamış bulunmaktayız.

Saygılarımızla,

Glohe…………